Βιοφυσική

1α. Χρήση μοριακών μοντέλων - Στερεοδιαταξική ανάλυση με μοριακά μοντέλα - Πολυπεπτιδικές αλυσίδες
1β. Στερεοδιαταξική ανάλυση μικρομορίων με τη χρήση κλασσικών ημιεμπειρικών ενεργειακών υπολογισμών
2. Μελέτες δομής βιομακρομορίων με τη βοήθεια προγραμμάτων μοριακών γραφικών
3. Πρόβλεψη της δευτεροταγούς δομής μιας πρωτεΐνης από την αμινοξική της ακολουθία (Εφαρμογή στην πρόβλεψη της δευτεροταγούς δομής της πρωτεΐνης bovine pancreatic trypsin inhibitor (BPTI) )
4. Κρυστάλλωση πρωτεϊνών (εφαρμογή στη λυσοζύμη)
5α. Βάσεις δεδομένων μοριακής και δομικής βιολογίας και εργαλεία ανάλυσης στο διαδίκτυο
5β. Πρόγνωση δομής διαμεμβρανικών πρωτεϊνών
6α. Βάσεις δεδομένων δομικής βιολογίας, εργαλεία ανάλυσης και πρόβλεψης πρωτεϊνικών δομών
6β. Χαρακτηρισμός , κατηγοριοποίηση και πρόγνωση δομής πρωτεϊνών
7. Φασματοσκοπία FT - Raman & FT - IR (Επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία φασμάτων)
8. Μελέτες της δομής "ινωδών" βιομακρομορίων με περίθλαση ακτινών-Χ
9. Βοηθητικό υλικό